IV Bydgoska Kajakowa Masa Wodna 2019

Regulamin

REGULAMIN
BYDGOSKIEJ KAJAKOWEJ MASY WODNEJ BYDGOSZCZ

22 CZERWIEC 2019

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA 


 

I. Organizatorzy:

Organizatorami BYDGOSKIEJ KAJAKOWEJ MASY WODNEJ zwanej dalej BKMW są:

1. Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA

2. Les Higiena Sp. z o.o.

3. Mediart Sp. z o.o.

4. Bractwo Wodne

 

II. Warunki uczestnictwa:

1. W BKMW uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie, umiejące pływać, posiadające przynajmniej podstawowe doświadczenie w turystyce kajakowej, cieszące się dobrym stanem zdrowia, który nie stanowi przeciwwskazań dla uczestnictwa w masie. W przypadku nieletnich osób indywidualnych lub zorganizowanych grup sportowych – nieletni są pod opieką trenerów lub opiekunów.

2. Warunkiem uczestnictwa w BKMW jest zgłoszenie udziału poprzez rejestrację na stronie internetowej www.masabydgoszcz.pl oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wyznaczonym terminie.

3. Uczestnicy BKMW biorą udział w masie na własną odpowiedzialność .

4. Dopuszcza się udział w BKMW osób indywidualnych niepełnoletnich, ale tylko pod opieką dorosłych i w proporcji jeden Opiekun - jedno Dziecko. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko i płynie z nim w kajaku.

5. Zgłoszenia udziału w BKMW można dokonać do 22 czerwca 2019 roku w sposób opisany na stronie internetowej www.masabydgoszcz.pl . W dniu startu może być ograniczona możliwość zapewnienia sprzętu.

6. W przypadku wyczerpania się przewidzianych miejsc Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów.

7. Opłata wpisowa wynosi 25 zł/ os dla osób chcących wypożyczyć sprzęt oraz 15 zł/os dla pozostałych osób. Opłata w dniu Masy wynosi 30,00zł /os

 

III. Obowiązki Organizatora:

1. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom, którzy zgłosili wcześniej chęć wypożyczenia kajaków i dokonali stosownej opłaty, odpowiedni sprzęt pływający, na który składać się będzie: miejsce w kajaku, wiosło oraz kamizelka asekuracyjna.

2. Każda osoba zweryfikowana otrzyma program BKMW i posiłek.

3. Organizatorzy zobowiązują się zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie grupowe Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

4. Zapewnienie Organizatora przewozu osób i kajaków z mety nr 1 do punktu startu.

 

IV. Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników:

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, zasad fair play oraz udzielenia pomocy innym uczestnikom w  sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia.

2. Uczestnik powinien stawić się w dniu rozpoczęcia BKMW o wyznaczonej godzinie  i w miejscu podanym na stronach Bydgoskiej Kajakowej Masy Wodnej (www i FB).

3. W czasie trwania BKMW Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatorów (pilotów) oraz ratowników WOPR.

4. Uczestnik powinien sprawdzić sprawność sprzętu w momencie jego pobierania i zgłosić ewentualne uszkodzenia Organizatorom.

5. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt Organizatora i zobowiązani są do pokrycia kosztów  szkód, które wyrządzili.

6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym osobom lub mieniu.

7. Podczas imprezy oraz bezpośrednio przed jej rozpoczęciem obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych lub innych podobnie działających środków. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi dyskwalifikacja z uczestnictwa w BKMW bez prawa do zwrotu opłaty wpisowej.

8. Uczestnicy zobowiązani są do płynięcia w zapiętych kamizelkach asekuracyjnych.

9. Uczestnikom nie wolno wyprzedzać PILOTA płynącego na czele BKMW.

10. Uczestnicy mają obowiązek zachowania porządku i czystości w trakcie trwania BKMW.

11. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania pomocy pozostałym uczestnikom na trasie w razie potrzeby i zgodnie ze swoimi umiejętnościami.

12. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

13. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

14. Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni przez Organizatora od NNW.

15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników w czasie trwania  imprezy.

16. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.

17. Uczestnicy, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie, na którym odbywa się działanie zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora.

 

 

V. Postanowienia końcowe:

1. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie BKMW, a w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych niezależnych od Organizatorów czynników stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników lub uniemożliwiających prowadzenie imprezy, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu BKMW, odwołania jej w całości lub przerwania w trakcie jej trwania.

2. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub w inny sposób będą stwarzać niebezpieczeństwo dla siebie i pozostałych uczestników BKMW, mogą zostać wykluczone z udziału, bez zwrotu wniesionych opłat.

3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania BKMW.

4. Po dokonaniu zgłoszenia, rezygnacja z uczestnictwa w BKMW bez utraty opłaty wpisowej jest niemożliwa.

5. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

VI. Trasa

START – Bydgoszcz Opławiec

(możliwy dojazd na start komunikacją miejską - linia 58, przystanek Biwakowa)

 

Zbiórka 14:30, start 15:00

Bydgoszcz Opera – 16:30

Bydgoszcz Hala Łuczniczka - meta nr 1 - 17.30


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA 


Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszczy Ster Na Bydgoszcz
Bydgoszcz